Hành thiện mà vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi

Hành thiện mà vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Vì sao vậy? Là có điều kiện rồi. Thiện vô điều kiện là chân thiện.

… Trong Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Những gì là chướng ngại? Ý niệm ở trong tâm là chướng ngại.

Ở trong truyện ký Du Tịnh Ý có nói, lời nói của ông thiện, hành vi cũng thiện, mà ý thì bất thiện, cho nên hành vi thiện, lời nói thiện đều không sinh hiệu quả, đều biến thành hư ngụy, không phải là thật.

Nếu như là tâm thiện, ý thiện thì đó là chân thiện, đây là cội gốc của thiện ác. Táo thần khuyến khích ông, trước tiên phải giữ tâm thuần thiện, sau đó tùy phần tùy sức mà đi làm việc tốt.

Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm, khi làm phải làm cho thật rốt ráo, quyết không cầu quả báo. Hành thiện mà vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Vì sao vậy? Là có điều kiện rồi.

Thiện vô điều kiện là chân thiện. Làm việc thiện mà không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả mình vì người. Sự việc bất luận là khó hay dễ, bất luận là lớn hay nhỏ, phải thật thành khẩn, thành thật mà đi làm.

Nếu sức mình không làm được thì chúng ta cũng phải có cái tâm tốt này. Đó gọi là “tâm có thừa mà sức không đủ”, cái tâm niệm này sẽ có cảm ứng.

Cái tâm niệm này thật sự là thuần thiện thì được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần đến giúp đỡ bạn. Hay nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn được viên mãn. Bạn không phải vì chính mình, bạn vì chúng sanh, vì Phật pháp….

Trích trong:
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 10

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!