Không trộm cắp được thành tựu 10 loại quả báo thù thắng

Thế Tôn vì chúng ta khai thị mười loại quả báo thù thắng của không trộm cắp: Của cải đầy dẫy, nhiều người thương mến, chết sanh lên cõi trời…

Kinh văn: “Phục thứ Long vương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng, khả bảo tín pháp. Hà đẳng vi thập? Nhất giả, tư tài doanh tích, vương tặc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt. Nhị, đa nhân ái niệm. Tam, nhân bất khi phụ. Tứ, thập phương tán mỹ. Ngũ, bất ưu tổn hại. Lục, thiện danh lưu bố. Thất, xứ chúng vô úy. Bát, tài mạng sắc lực, an lạc biện tài, cụ túc vô khuyết. Cửu, thường hoài thí ý. Thập, mạng chung sanh thiên. Thị vi thập. Nhược năng hồi hướng, A-nậu-đa-la tam miệu tam Bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh đại Bồ-đề trí”.

Đoạn này, Thế Tôn vì chúng ta khai thị mười loại quả báo thù thắng của không trộm cắp.

Thứ nhất: “Tư tài doanh tích, vương tặc thủy hỏa cập phi ái tử, bất năng tán diệt”.
Thứ hai: “Đa nhân ái niệm”.
Thứ ba: “Nhân bất khi phụ”.
Thứ tư: “Thập phương tán mỹ”.
Thứ năm: “Bất ưu tổn hại”.
Thứ sáu: “Thiện danh lưu bố”.
Thứ bảy: “Xử chúng vô úy”.
Thứ tám: “Tài mệnh sắc lực, an lạc biện tài cụ túc vô khuyết”.
Thứ chín: “Thường hoài thí ý”.
Thứ mười: “Mệnh chung sanh thiên”.

1. Của cải đầy dẫy, vua, giặc cướp, nước lửa và con hư không thể phá hoại.
2. Nhiều người thương mến.
3. Người không khinh khi phụ bạc.
4. Mười phương khen ngợi.
5. Không lo sợ tổn hại.
6. Tiếng tốt đồn khắp.
7. Ở trong hội chúng không hề sợ hãi.
8. Của cải, sanh mạng, hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ không thiếu.
9. Thường sẵn lòng bố thí.
10. Chết sanh lên cõi trời.

Trích trong:
PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Tập 17 – 18 – 19
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Người dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!