Nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quả

Nguyện này là bổn nguyện, bổn nguyện chính là bạn đã từng phát ra tứ hoằng thệ nguyện: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”.

… “Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác”. Nguyện này là bổn nguyện, bổn nguyện chính là bạn đã từng phát ra tứ hoằng thệ nguyện: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”.

Đến lúc cần thiết, tất cả chúng sanh mong cầu Phật xuất hiện ở thế gian để giáo hóa chúng sanh. Bạn thấy duyên đã chín muồi rồi, đáng dùng thân Phật để độ thì bạn liền có thể thị hiện thân Phật để giúp chúng sanh, bạn có năng lực này.

Nguyện ở vô lượng thế giới, không phải ở một thế giới. Vô lượng vô biên thế giới thành Đẳng Chánh Giác, đó là hóa thân thù thắng nhất, là hóa thân Phật để hóa độ chúng sanh.

Hóa hiện thân Phật có thể làm đến được, vậy thì các thân phận khác như thân Bồ Tát, thân Thanh Văn, thân Duyên Giác, thân trong sáu cõi thì không cần phải nói, thảy đều có thể làm đến được.

Cho nên, câu nói này chính là đại biểu đại viên mãn ứng hóa, hóa thân đến mọi nơi, hiện thân ở mọi lúc, tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, giúp đỡ chúng sanh trong vô lượng thế giới.

Câu kinh văn này chúng ta cũng không thể xem thường lướt qua, chính mình phải bình lặng đọc qua nhiều lần, xem thử chúng ta có thể thể hội được hay không….

Trích trong:
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 28

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!