chuphatkhuyen

Hết thảy chư Phật khuyên chúng sanh niệm A Di Đà Phật

vondilaphat

Chúng ta vốn dĩ đã là Phật

dungngoivangsanh

Pháp môn niệm Phật có người đứng, ngồi mà vãng sanh

thuthangtrangnghiem

Thế giới Cực Lạc trang nghiêm thù thắng không gì bằng

thanhphat

Thành Phật có cái gì tốt?

hieuthattuong

Nếu hiểu Thật Tướng tức là ngộ lý Đại Thừa

thaycactuong

Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng chính là thấy Như Lai

votuong

Vô tướng là gì?

suotdoigiangkinh

Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh, giảng những gì?

doimatphap

Trong đời Mạt Pháp sóng ác ngập trời, lửa độc trọn khắp

niemphatchuabenh

Niệm Phật có thể trị bệnh, khi lâm chung có thể vãng sanh

nguyennhantaihoa

Thanh bình, loạn lạc, tai họa là do nguyên nhân nào gây ra?

tuonglaidothoat

Kinh Vô Lượng Thọ sẽ làm cho tất cả hữu tình trong tương lai được độ thoát

phapmontinhdo

Pháp môn Tịnh Độ từ ngay nơi phàm mà thành Thánh

tamsanhdiet

Cái tâm sanh diệt của chúng sanh, chỗ nào cũng có thể duyên, chỉ chẳng thể duyên nơi Bát Nhã

niemdanhhieu

Niệm danh hiệu A Di Đà Phật trừ bỏ tạp niệm vọng tưởng

niemphatvangssanh

Niệm Phật có thể vãng sanh, dễ hơn bất cứ cách nào

phamphukhothanhphat

Phàm phu rất khó thành Phật là do chẳng buông xuống được

botatgiatri

Người niệm Phật được 25 vị Bồ Tát gia trì mọi lúc mọi nơi

phattamniemphat

Người phát tâm niệm Phật, ma chẳng thể quấy nhiễu

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!