chuanmuc
30:21

Chuẩn mực Phật cho chúng ta là gì?

tutanh 1
54:53

Tự Tánh chẳng thể nghĩ bàn

ynghiathiendinh
29:54

Ý nghĩa chân thật của Thiền Định

nguyennhantaihoa 1
29:48

Nguyên nhân chiêu cảm đến thiên tai nhân họa

dieukienniemphat
28:02

Niệm Phật cần điều kiện gì mới có thể vãng sanh?

phatlucgiatri
29:05

Chúng ta dựa vào cái gì để được Phật lực gia trì?

nhanquathien
55:06

Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện

nguoithien
1:06:12

Người thế nào mới được gọi là người thiện?

thegioicuclac
1:18:15

Thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định phải đi

cungtutanh
24:32

Tất cả chúng sanh là cùng một Tự Tánh

phamphu
33:36

Phàm Phu có tầm nhìn nông cạn

thian
1:21:51

Thi ân không cầu báo đáp, đã cho thì không hối tiếc

chanthatphattam
33:05

Chân thật phát Tâm Bồ Đề đời này chắc chắn thành tựu

danhtieng
1:04:28

Được danh tiếng mà thấy lo sợ

liathapthien
25:55

Lìa khỏi thập thiện thì không có Phật Pháp

nghieptieutru
22:23

Làm thế nào để nghiệp chướng tiêu trừ?

tutrithapthien
1:52:37

Tu trì thập thiện được 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng

phuongtien
27:58

Phương Tiện trang nghiêm nên thành tựu viên mãn vi vô vi lạc

chiquan
2:15:11

Chỉ Quán trang nghiêm nên dứt sạch tất cả Kiết Sử

batchanhdao
3:26:12

Bát Chánh Đạo trang nghiêm được trí tuệ chân chánh hiện tiền

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!