niemadidaphat 1
28:12

Niệm A Di Đà Phật là pháp môn đặc biệt

tinphat
26:08

Người thế nào mới gọi là tin Phật?

motkinhthong
30:33

Một Kinh thông tất cả Kinh thông

ngucan
2:07:06

Ngũ căn trang nghiêm tin sâu kiên cố, đoạn phiền não

tunhuytuc
1:20:33

Tứ Như Ý Túc, Tứ Thần Túc

phatlagi
27:55

Chúng ta học Phật phải hiểu rõ Phật là gì

haiconduong
27:10

Một là thành Phật, hai là đọa Địa ngục

tuchanhcan
53:11

Tứ chánh cần: Đoạn pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp

tinhtanniemphat
25:49

Thế nào là tinh tấn niệm Phật?

tuniemxu
2:11:33

Tứ Niệm Xứ giúp chúng ta hiểu rõ nhân sinh vũ trụ

dongloanbatan
26:12

Tại sao thế giới ngày nay loạn động bất an, tranh chấp?

tunhiepphap
1:46:25

Tứ Nhiếp Pháp: Phương pháp tiếp cận tất cả chúng sanh

tamxatrangnghiem
24:11

Tâm Xả trang nghiêm cảnh thuận nghịch tâm không thương giận

tamhytrangnghiem
26:16

Tâm Hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện không ganh tỵ

longbitrangnghiem
25:31

Lòng Bi trang nghiêm thương xót chúng sanh không chán bỏ

longtutrangnghiem
26:33

Lòng Từ trang nghiêm với chúng sanh không khởi tâm hại

trituetrangnghiem
26:29

Trí Tuệ trang nghiêm đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến

thiendinhtrangnghiem
27:54

Thiền định trang nghiêm sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an

doalac
27:48

Vì sao chúng ta đọa lạc trong luân hồi không thể ra khỏi?

nhuckhongoan
1:14:16

Bị lăng nhục nhất định không có tâm oán hận

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!