Tâm Hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện không ganh tỵ

Dùng tâm Hỷ trang nghiêm nên thấy người tu thiện lòng không ganh tỵ. Thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm hỷ của tứ vô lượng tâm.

Kinh văn: Hỷ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật.

Dịch: Dùng tâm Hỷ trang nghiêm, nên thấy người tu thiện lòng không ganh tỵ.

Đoạn này là nói thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm hỷ của tứ vô lượng tâm, họ được lợi ích thù thắng là nhìn thấy người tu thiện mà trong tâm không sinh ra đố kỵ. Không những không có tâm tật đố, mà còn có thể sinh tâm tùy hỷ, đây gọi là “tùy hỷ công đức” ở trong mười nguyện Phổ Hiền, điều này vô cùng quan trọng…..

Trích trong:
PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Tập 48
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Người dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!