Tám Tướng Thành Đạo phần 1

Xả Đâu Suất, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố, dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán…

… Kinh văn phía sau nói cho chúng ta nghe tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp; đáng dùng thân Phật để độ, liền có thể hiện thân Phật. Đó là một thí dụ. Chúng ta từ nơi thí dụ này liền có thể thể hội được, ở bất cứ một thân phận nào đều có thể biến hiện tự tại, cho nên thần thông tự tại đạt đến viên mãn cùng tột. Đoạn Kinh văn sau là giảng “tám tướng thành đạo”.

Kinh văn: “Xả Đâu Suất, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố, dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán, đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác”.

Dịch: Rời cung trời Đâu Suất, giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuất gia, khổ hạnh học đạo. Thị hiện thuận theo thế gian pháp, đem sức định huệ hàng phục ma oán, đắc pháp vi diệu thành bậc tối chánh giác.

Tướng thứ nhất là “Xả Đâu Suất”.

Tướng thứ hai là thác thai, xuất sanh “giáng vương cung” (Thông thường người thế tục chúng ta gọi là đầu thai).

Tướng thứ ba là “Khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo”.

Tướng thứ tư là “tác tư thị hiện, thuận thế gian cố”.

Tướng thứ năm là “Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán”.

Tướng thứ sáu là “Thành đạo”

Tướng thứ bảy là “Chuyển pháp luân”.

Tướng thứ tám, “Nhập Bát Niết Bàn”

Trích trong:
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 29-30

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!