daonghia
29:15

Làm sao để có thể trọn đạo nghĩa bạn bè?

luagat
26:53

Lừa gạt kẻ không hiểu biết, chê cười bạn học là đại ác

khinhre
1:51:48

Khinh rẻ thầy, phản bội người mình phải phụng sự là đại ác

hainguoi
29:40

Ngầm hại người thiện, khinh cấp trên cha mẹ là đại ác

nguoivacamthu
27:57

Người và cầm thú nhục thể, linh tánh là như nhau

satsanhcungte
26:47

Sát sanh để cúng tế tạo vô lượng vô biên tội nghiệp

yeutiecsinhmang
29:43

Tất cả chúng sanh đều yêu tiếc sinh mạng của mình

nhapcanhgioi
30:12

Làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát?

trubotannhan
24:59

Trừ bỏ lòng tàn nhẫn, thuận theo lòng Từ

taoacnghiep
28:43

Người làm ác ắt sẽ đọa vào địa ngục

tuonglai
29:09

Tương lai đọa Địa Ngục A Tỳ vẫn không biết tại sao?

chapnga
26:09

Chấp Ngã là cội nguồn của mọi ác

chuanmuc
30:21

Chuẩn mực Phật cho chúng ta là gì?

nguyennhantaihoa 1
29:48

Nguyên nhân chiêu cảm đến thiên tai nhân họa

dieukienniemphat
28:02

Niệm Phật cần điều kiện gì mới có thể vãng sanh?

phatlucgiatri
29:05

Chúng ta dựa vào cái gì để được Phật lực gia trì?

nhanquathien
55:06

Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện

nguoithien
1:06:12

Người thế nào mới được gọi là người thiện?

thian
1:21:51

Thi ân không cầu báo đáp, đã cho thì không hối tiếc

chanthatphattam
33:05

Chân thật phát Tâm Bồ Đề đời này chắc chắn thành tựu

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!