liathapthien
25:55

Lìa khỏi thập thiện thì không có Phật Pháp

nghieptieutru
22:23

Làm thế nào để nghiệp chướng tiêu trừ?

tutrithapthien
1:52:37

Tu trì thập thiện được 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng

phuongtien
27:58

Phương Tiện trang nghiêm nên thành tựu viên mãn vi vô vi lạc

chiquan
2:15:11

Chỉ Quán trang nghiêm nên dứt sạch tất cả Kiết Sử

batchanhdao
3:26:12

Bát Chánh Đạo trang nghiêm được trí tuệ chân chánh hiện tiền

thatgiacchi
3:10:01

Thất Giác Chi trang nghiêm nên khéo giác ngộ tất cả pháp

nguluc

Ngũ lực trang nghiêm nên các oán dứt sạch không gì hoại được

lieusanhtu
30:20

Muốn liễu sanh tử ra khỏi ba cõi chỉ có niệm Phật cầu sanh Tịnh độ

huecan
29:05

Huệ Căn đoạn các phiền não

chanhdinh
28:57

Chỉ có Chánh Định mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh

niemadidaphat 1
28:12

Niệm A Di Đà Phật là pháp môn đặc biệt

tinphat
26:08

Người thế nào mới gọi là tin Phật?

motkinhthong
30:33

Một Kinh thông tất cả Kinh thông

ngucan
2:07:06

Ngũ căn trang nghiêm tin sâu kiên cố, đoạn phiền não

tunhuytuc
1:20:33

Tứ Như Ý Túc, Tứ Thần Túc

phatlagi
27:55

Chúng ta học Phật phải hiểu rõ Phật là gì

haiconduong
27:10

Một là thành Phật, hai là đọa Địa ngục

tuchanhcan
53:11

Tứ chánh cần: Đoạn pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp

tinhtanniemphat
25:49

Thế nào là tinh tấn niệm Phật?

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!