Tứ Niệm Xứ giúp chúng ta hiểu rõ nhân sinh vũ trụ
2:11:33

Tứ Niệm Xứ giúp chúng ta hiểu rõ nhân sinh vũ trụ

Tại sao thế giới ngày nay loạn động bất an, tranh chấp?
26:12

Tại sao thế giới ngày nay loạn động bất an, tranh chấp?

Tứ Nhiếp Pháp: Phương pháp tiếp cận tất cả chúng sanh
1:46:25

Tứ Nhiếp Pháp: Phương pháp tiếp cận tất cả chúng sanh

Tâm Xả trang nghiêm cảnh thuận nghịch tâm không thương giận
24:11

Tâm Xả trang nghiêm cảnh thuận nghịch tâm không thương giận

Tâm Hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện không ganh tỵ
26:16

Tâm Hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện không ganh tỵ

Lòng Bi trang nghiêm thương xót chúng sanh không chán bỏ
25:31

Lòng Bi trang nghiêm thương xót chúng sanh không chán bỏ

Lòng Từ trang nghiêm với chúng sanh không khởi tâm hại
26:33

Lòng Từ trang nghiêm với chúng sanh không khởi tâm hại

Trí Tuệ trang nghiêm đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến
26:29

Trí Tuệ trang nghiêm đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến

Thiền định trang nghiêm sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an
27:54

Thiền định trang nghiêm sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an

Tinh tấn trang nghiêm phá ma oán, nhập Phật pháp tạng
26:45

Tinh tấn trang nghiêm phá ma oán, nhập Phật pháp tạng

Nhẫn Nhục trang nghiêm nên được viên âm của Phật
26:23

Nhẫn Nhục trang nghiêm nên được viên âm của Phật

Tu thập thiện đạo, trì giới trang nghiêm
27:19

Tu thập thiện đạo, trì giới trang nghiêm

Không ngu si, tu bố thí nên không quên mất tâm đại bồ đề
27:24

Không ngu si, tu bố thí nên không quên mất tâm đại bồ đề

Dứt lòng sân hận, tu bố thí nên giàu có, các căn tốt đẹp
24:34

Dứt lòng sân hận, tu bố thí nên giàu có, các căn tốt đẹp

Tâm không tham cầu, tu bố thí nên giàu có, tin hiểu vững chắc
24:44

Tâm không tham cầu, tu bố thí nên giàu có, tin hiểu vững chắc

Không nói lời vô nghĩa, tu bố thí nên giàu có, người tôn kính
15:48

Không nói lời vô nghĩa, tu bố thí nên giàu có, người tôn kính

Không nói lời thô ác, tu bố thí nên giàu có, được người tin nhận
11:11

Không nói lời thô ác, tu bố thí nên giàu có, được người tin nhận

Không nói lời ly gián tu bố thí nên giàu có, quyến thuộc thuận hòa
27:25

Không nói lời ly gián tu bố thí nên giàu có, quyến thuộc thuận hòa

Không nói dối tu bố thí nên giàu có, không bị người nhục mạ
12:44

Không nói dối tu bố thí nên giàu có, không bị người nhục mạ

Không tà dâm tu bố thí nên thường giàu có, nhà trinh thuận
13:22

Không tà dâm tu bố thí nên thường giàu có, nhà trinh thuận

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!