Thiền định trang nghiêm sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an

Do Thiền định trang nghiêm nên hay sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an. Đây là nói rõ đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào thiền định Ba-la-mật.

Kinh văn: Định trang nghiêm cố, năng sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an.

Dịch: Do Thiền định trang nghiêm nên hay sanh niệm tuệ, tàm quý khinh an.

Đây là nói rõ đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào thiền định Ba-la-mật (điều thứ năm của Lục Độ), họ đạt được công đức lợi ích thù thắng.

Thập thiện, trong mỗi một điều từ không sát sanh, không trộm cắp, mãi đến không tham, không sân, không si, đều tương ưng với thiền định. Chúng ta đọc qua kinh văn phía trước thì nhất định có thể thể hội được.

Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói: “Một là tất cả, tất cả là một”, tùy lấy một pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn không sót một pháp nào. Bạn xem, trong mỗi một pháp đều đầy đủ viên mãn tất cả pháp. Đây là Bồ Tát Hạnh.

Quay đầu nhìn lại xem phàm phu chúng ta, pháp pháp dường như thảy đều tách rời, không cách gì giống như Phật Bồ-tát, bất cứ một pháp nào cùng tất cả pháp đều dung hợp mật thiết, gắn chặt với nhau. Đây là tánh đức, tự tánh vốn đầy đủ, vốn dĩ là như vậy.

Thiền định trong lục độ, hiện tại chúng ta gọi là trong ta có chủ tể, nhất định không bị ngoại cảnh dao động, con người này công phu tu hành mới có lực, mới có thể có thành tựu….

Trích trong:
PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Tập 46
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Người dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!