Tích đức lũy công: Hộ trì Chánh Pháp

Trong giáo học của nhà Phật, vừa bước vào điện Thiên Vương, Tứ Thiên Vương chính là biểu pháp, dạy chúng ta hộ trì chánh pháp.

… Trong giáo học của nhà Phật, vừa bước vào điện Thiên Vương, Tứ Thiên Vương chính là biểu pháp, dạy chúng ta hộ trì chánh pháp.

Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, phương Đông là nơi bắt đầu, nơi mặt trời bắt đầu mọc, cũng chính là nói hộ trì chánh pháp bắt đầu từ đâu? Bắt đầu làm từ chỗ này, gọi là Hộ Quốc Thiên Vương.

Chúng ta thử suy nghĩ cái hàm nghĩa trong tên gọi của ngài. Muốn bảo vệ nước nhất định trước tiên phải bảo vệ nhà. Không có nhà thì làm gì có nước? Muốn bảo vệ nhà thì nhất định phải bảo vệ thân, không có thân thì không có nhà.

Cho nên nhà Nho dạy người: thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, nó có trình tự nhất định. Ý nghĩa biểu pháp của Trì Quốc Thiên Vương là tận hết chức trách….

Trích trong:
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 17

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!