thuanbode
44:11

Ba thứ thuận Bồ Đề Tâm

nghichbode
30:48

Ba pháp trái nghịch chướng ngại bạn phát Bồ Đề Tâm

khongcobodetam
34:52

Nếu không có Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh Tịnh Độ

trihuechanthat
42:53

Trí huệ chân thật ở đâu?

tamtanh 1
53:21

Tâm Tánh không có ngằn mé

tutanh 1
54:53

Tự Tánh chẳng thể nghĩ bàn

chantuong
52:44

Làm thế nào để thấy chân tướng?

tamtanh
55:33

Một niệm Tâm Tánh hiện tiền chẳng thể nói nó là không, có

tamchanthanh

Tâm thanh tịnh là công phu

thegioitaothanh

Thế giới này luôn được tạo thành trong mỗi niệm

chuhuyentandiet

Chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động

hieuthattuong

Nếu hiểu Thật Tướng tức là ngộ lý Đại Thừa

thaycactuong

Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng chính là thấy Như Lai

votuong

Vô tướng là gì?

suotdoigiangkinh

Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh, giảng những gì?

doimatphap

Trong đời Mạt Pháp sóng ác ngập trời, lửa độc trọn khắp

niemphatchuabenh

Niệm Phật có thể trị bệnh, khi lâm chung có thể vãng sanh

nguyennhantaihoa

Thanh bình, loạn lạc, tai họa là do nguyên nhân nào gây ra?

tuonglaidothoat

Kinh Vô Lượng Thọ sẽ làm cho tất cả hữu tình trong tương lai được độ thoát

phapmontinhdo

Pháp môn Tịnh Độ từ ngay nơi phàm mà thành Thánh

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!