Tịnh Nghiệp Tam Phước: Phước Thứ Ba

Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, phước thứ ba có bốn câu “Phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại thừa, khuyến tấn hành giả”.

Từ phước thứ hai lại nâng lên cao, đó là phước thứ ba mà Bồ Tát Đại Thừa đã tu. Trong đó có bốn câu, nhưng câu thứ nhất “Phát tâm Bồ Đề” là quan trọng.

Câu thứ nhất, “Phát tâm Bồ Đề”
Câu thứ hai, “Thâm tín nhân quả”
Câu thứ ba, “Đọc tụng Đại thừa”
Câu sau cùng, “Khuyến tấn hành giả”

Trích trong:
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 24

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!