Tịnh Nghiệp Tam Phước: Phước Thứ Hai

Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, phước thứ hai có ba câu “Thọ trì Tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”.

Trong “Tam phước”, phước thứ hai giảng quy y, giảng trì giới:

Câu thứ nhất, “Thọ trì Tam quy”
Câu thứ hai, “Cụ túc chúng giới”
Câu thứ ba, “Bất phạm oai nghi”

Vào cửa Phật, việc trước tiên phải “Quy y Tam Bảo”, cho nên trong phước thứ hai liền giảng quy y, giảng trì giới: “Thọ trì Tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”.

Trích trong:
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 23 – 24

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!