Tinh tấn trang nghiêm phá ma oán, nhập Phật pháp tạng

Do Tinh tấn trang nghiêm, nên hay phá được ma oán, vào pháp tạng của Phật. Đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào môn tinh tấn của hạnh Bồ Tát thì sẽ có được công đức thù thắng.

Kinh văn: Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật pháp tạng.

Dịch: Do Tinh tấn trang nghiêm, nên hay phá được ma oán, vào pháp tạng của Phật.

Đây là nói đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào môn tinh tấn của hạnh Bồ Tát thì sẽ có được công đức thù thắng.

“Tấn” là cầu tiến bộ. Tiến bộ nhất định phải “tinh”. Người đời đều biết cầu tiến bộ, nhưng đã lơ là chữ “tinh” này nên biến thành tạp tiến, nói hơi khó nghe một chút là loạn tiến, như vậy không thể thành tựu Phật pháp.

Phật pháp là pháp giác ngộ chân thật, trí tuệ chân thật. Nếu tâm hơi tạp, hơi loạn thì tâm thanh tịnh chắc chắn không thể hiện tiền, tâm chân thành nhất định bị phá hoại. Nếu người không có chân thành, tâm không thanh tịnh thì Ma oán nhất định sẽ thừa cơ hội mà nhập vào.

“Ma oán” là nói phiền não. Phật ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói với chúng ta có bốn loại Ma là Ma ngũ ấm, Ma phiền não, Ma tử, Ma trời. Ở chỗ này dùng hai chữ “Ma oán” là đã bao gồm toàn bộ rồi.

Chúng sanh sáu cõi vô lượng kiếp đến nay đã kết ân ân, oán oán với tất cả chúng sanh vô lượng vô biên rồi, cho nên mới biết trên đường Bồ Đề tại sao lại khó đi như vậy.

Từ xưa đến nay biết bao người tu hành muốn thành tựu nhưng cuối cùng đều bị Ma oán chướng ngại cả. Phật ở chỗ này nhắc nhở chúng ta, nhân tố chướng ngại nhiều vô cùng nhưng nhân tố quan trọng nhất chính là tâm hạnh bất thiện của chúng ta.

Khởi tâm động niệm đều rơi vào trong thập ác, lại không biết tinh tấn thì đương nhiên Ma sẽ cản đường, bạn làm sao có thể thành tựu được?…

Trích trong:
PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Tập 46
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Người dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!