giacngo2
19:57

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 2

giacngo1
22:22

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 1

ynghiathiendinh
29:54

Ý nghĩa chân thật của Thiền Định

thegioicuclac
1:18:15

Thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định phải đi

cungtutanh
24:32

Tất cả chúng sanh là cùng một Tự Tánh

phamphu
33:36

Phàm Phu có tầm nhìn nông cạn

giuginphaptang
30:05

Giữ gìn Pháp Tạng nhiệm màu Như Lai

tamnguyendo
39:24

Tâm thường nguyện độ thoát chúng sanh

bientaicuaphat
51:02

Được biện tài của Phật, vào hạnh nguyện Phổ Hiền

trongmotniem
36:23

Trong khoảng một niệm dạo khắp tất cả cõi Phật

lucdobalamat
40:37

Lục Độ Ba La Mật của Bồ Tát

trusauthiendinh
21:22

Trụ sâu trong Thiền Định, thấy rõ vô lượng đức Phật

nguoicophuocnhat

Thế gian này loại người nào có phước báo lớn nhất?

Nhất tâm niệm Phật, tâm của bạn là tận hư không khắp pháp giới

niemphatchanthat

Người niệm Phật chân thật là không sanh không diệt

hoanghiemtamuoi

Hoa Nghiêm Tam Muội là gì?

congphuthanhkhoi

Niệm Phật Công Phu Thành Khối là như thế nào?

mondudaidao

Niệm Phật vãng sanh là pháp môn đặc biệt

phatanmakien

Phá tan Ma kiến, thoát dây ràng buộc

motlongchuyenniem

Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!