daonghia
29:15

Làm sao để có thể trọn đạo nghĩa bạn bè?

luagat
26:53

Lừa gạt kẻ không hiểu biết, chê cười bạn học là đại ác

khinhre
1:51:48

Khinh rẻ thầy, phản bội người mình phải phụng sự là đại ác

thuanbode
44:11

Ba thứ thuận Bồ Đề Tâm

nghichbode
30:48

Ba pháp trái nghịch chướng ngại bạn phát Bồ Đề Tâm

hainguoi
29:40

Ngầm hại người thiện, khinh cấp trên cha mẹ là đại ác

nguoivacamthu
27:57

Người và cầm thú nhục thể, linh tánh là như nhau

giacngo2
19:57

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 2

giacngo1
22:22

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 1

satsanhcungte
26:47

Sát sanh để cúng tế tạo vô lượng vô biên tội nghiệp

yeutiecsinhmang
29:43

Tất cả chúng sanh đều yêu tiếc sinh mạng của mình

nhapcanhgioi
30:12

Làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát?

trubotannhan
24:59

Trừ bỏ lòng tàn nhẫn, thuận theo lòng Từ

khongcobodetam
34:52

Nếu không có Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh Tịnh Độ

danhhieu
48:47

Ý nghĩa danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát

trihuechanthat
42:53

Trí huệ chân thật ở đâu?

taoacnghiep
28:43

Người làm ác ắt sẽ đọa vào địa ngục

tuonglai
29:09

Tương lai đọa Địa Ngục A Tỳ vẫn không biết tại sao?

tamtanh 1
53:21

Tâm Tánh không có ngằn mé

chapnga
26:09

Chấp Ngã là cội nguồn của mọi ác

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!