hainguoi
29:40

Ngầm hại người thiện, khinh cấp trên cha mẹ là đại ác

nguoivacamthu
27:57

Người và cầm thú nhục thể, linh tánh là như nhau

giacngo2
19:57

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 2

giacngo1
22:22

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 1

satsanhcungte
26:47

Sát sanh để cúng tế tạo vô lượng vô biên tội nghiệp

yeutiecsinhmang
29:43

Tất cả chúng sanh đều yêu tiếc sinh mạng của mình

nhapcanhgioi
30:12

Làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát?

trubotannhan
24:59

Trừ bỏ lòng tàn nhẫn, thuận theo lòng Từ

khongcobodetam
34:52

Nếu không có Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh Tịnh Độ

danhhieu
48:47

Ý nghĩa danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát

trihuechanthat
42:53

Trí huệ chân thật ở đâu?

taoacnghiep
28:43

Người làm ác ắt sẽ đọa vào địa ngục

tuonglai
29:09

Tương lai đọa Địa Ngục A Tỳ vẫn không biết tại sao?

tamtanh 1
53:21

Tâm Tánh không có ngằn mé

chapnga
26:09

Chấp Ngã là cội nguồn của mọi ác

chuanmuc
30:21

Chuẩn mực Phật cho chúng ta là gì?

tutanh 1
54:53

Tự Tánh chẳng thể nghĩ bàn

ynghiathiendinh
29:54

Ý nghĩa chân thật của Thiền Định

nguyennhantaihoa 1
29:48

Nguyên nhân chiêu cảm đến thiên tai nhân họa

dieukienniemphat
28:02

Niệm Phật cần điều kiện gì mới có thể vãng sanh?

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!