Ngũ lực trang nghiêm nên các oán dứt sạch không gì hoại được

Dùng ngũ lực trang nghiêm nên các oán dứt sạch, không gì hoại được. Ngũ căn tăng trưởng thì liền sinh ra sức mạnh, nên gọi là ngũ lực.

Kinh văn: Lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả.
Dịch: Dùng Ngũ lực trang nghiêm nên các oán dứt sạch, không gì hoại được.

“Lực” này là nói “ngũ lực”. Phía trước đã nói qua “ngũ căn”. Ngũ căn tăng trưởng thì liền sinh ra sức mạnh, nên gọi là “ngũ lực”. Năm điều này, tên gọi cùng ngũ căn là giống nhau là “Tín – Tấn – Niệm – Định – Huệ”. Mỗi một điều chúng ta đều phải có trình độ nhận biết tương đối, còn phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập, như vậy mới có thể đạt được thọ dụng….

Trích trong:
PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Tập 66
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Người dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!